Thời gian làm việc

Monday
9.00am - 7.00pm
Lunch: 12.00pm - 3.00pm
11 h. 20 min.
to closing
Tuesday
9.00am - 7.00pm
Lunch: 12.00pm - 3.00pm
11 h. 20 min.
to closing
Wednesday
9.00am - 7.00pm
Lunch: 12.00pm - 3.00pm
11 h. 20 min.
to closing
Thursday
9.00am - 7.00pm
Lunch: 12.00pm - 3.00pm
11 h. 20 min.
to closing
Friday
9.00am - 7.00pm
Lunch: 12.00pm - 3.00pm
11 h. 20 min.
to closing
Saturday
9.00am - 7.00pm
Lunch: 12.00pm - 3.00pm
11 h. 20 min.
to closing
Sunday
9.00am - 12.00pm
Lunch: 12.00am - 12.00am
4 h. 20 min.
to closing